Zadzwoń i zarezerwuj lekcję

Temperatura: 0°C

Aktywna zima z
Wyciąg & Szkoła Krasnal
w Szczyrku

Zadzwoń
szkola-krasnal-szczyrk-narciarz

Instruktorzy szkoły Krasnal mają możliwość nauki na innych stokach w Szczyrku. Najbliższym ośrodkiem naszego punktu jest Szczyrk Mountain Resort, jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. Jest to idealne miejsce na kontynuację nauki jazdy na nartach lub snowboardzie oraz przypomnienia posiadanych umiejętności z naszym instruktorem.

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwość nauki na Beskid Sport Arena (BSA) oraz Centralnym Ośrodku Sportu (Szczyrk Skrzyczne).

 

Klient zobowiązany jest do zakupu skipassu na innych wyciągach (nie dotyczy instruktorów oraz dzieci do lat 6 na wyżej wymienionych ośrodkach).

 

Więcej informacji pod numerem telefonu naszej szkoły!

 

ZAPRASZAMY!

szkola-krasnal-inne-wyciagi-1szkola-krasnal-inne-wyciagi-2szkola-krasnal-inne-wyciagi-3szkola-krasnal-inne-wyciagi-4

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy:

 

Administrator danych osobowych oraz jego dane kontaktowe

Administrator danych osobowych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a jest nim Szkoła Narciarska Krasnal, która prowadzona jest przez Grzegorza Porębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pokoje Gościnne Porębski Grzegorz z siedzibą ul. Narciarska BN, 43-370 Szczyrk, NIP: 937-271-85-72, REGON: 382032930, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w celu:

zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy), rozpatrywania reklamacji (6 ust. 1 lit c, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze), archiwizowania dokumentów (6 ust. 1 lit c, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze), dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (6 ust. 1 lit f RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), obsługą w ramach formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych oraz kategorii danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą: Szkoła Narciarska Krasnal, podmioty prowadzące obsługę pocztową i kurierską, podmioty prowadzące obsługę transakcji płatniczych, podmioty świadczące obsługę prawną, finansowo-księgową, obsługę IT, organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

 

Informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, natomiast po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane w celach finansowo-księgowych, podatkowych oraz do czasu wymaganego do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych i cywilnych.

 

Uprawnienia w zakresie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe nawet wtedy, gdy prawidłowo przetwarzano dane osobowe. Można użyć następującej formy: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Narciarską Krasnal, udzielonej w dniu X w celu X”. Wycofanie zgody powinno być podpisane przez osobę, której dotyczą. Oświadczenie o wycofaniu zgody możecie Państwo wysłać na dane kontaktowe administratora.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o warunkach podania danych osobowych

Dane osobowe podawane przez Państwa jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji umowy. Wobec tego są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Natomiast konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania

Liczba osób 1 godzina*
Wyciąg Krasnal
1 godzina* ze SKIPASSEM**
Wyciąg Krasnal
1 godzina* INNE WYCIĄGI
(min. 2h)
1 120 zł 140 zł 130 zł
2 180 zł 200 zł 180 zł
3 230 zł 260 zł 230 zł
4 250 zł 300 zł 250 zł

 

PAKIETY LEKCJI***
6 godzin INDYWIDUALNYCH (Wyciąg Krasnal**) 800 zł
6 godzin INDYWIDUALNYCH (inne wyciągi) 720 zł

 

* 1 godzina= 55 min., 2 godziny= 110 min. Itd.

** Przejazdy ucznia i instruktora w cenie lekcji

*** Pakiet do wykorzystania w 3 dni

§1 Definicje

 

1. Usługodawca – oznacza Szkołę Narciarską Krasnal, która prowadzona jest przez Grzegorza Porębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pokoje Gościnne Porębski Grzegorz z siedzibą ul. Narciarska BN, 43-370 Szczyrk, NIP: 937-271-85-72, REGON: 382032930, zarejestrowanego w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Szczyrk. Adres strony internetowej: www.szkolakrasnal.pl oraz www.eszczyrk.com.pl.

2. Lokal – za lokal przedsiębiorstwa uważa się biuro Usługodawcy w Szczyrku przy stacji narciarskiej Krasnal.

3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Usługobiorca – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający Umowę o Świadczenie Usług.

6. Usługa – oznacza usługi oferowane Usługobiorcom przez Usługodawcę. Informacje na temat szczegółów usług zamieszczone są na stronie internetowej Usługodawcy: www.szkolakrasnal.pl lub www.eszczyrk.com.pl lub w Lokalu.

7. Lekcja – okres świadczenia Usługi, jedna Lekcja trwa 55 minut.

8. Rezerwacja – Usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zarezerwowania wybranych Usług.

9. Umowa o Świadczenie Usługi – umowa o świadczenie usług zawierana w Lokalu bądź na odległość.

10. Zajęcia grupowe - Usługa kursu narciarskiego lub snowboardowego prowadzonego dla grupy maksymalnie cztero lub pięcioosobowej dopasowanej pod kątem umiejętności w ściśle określonych terminach.

11. Rezerwacja online – rezerwacja online dostępna na stronie www.szkolakrasnal.pl lub www.eszczyrk.com.pl umożliwiający Rezerwację oraz zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi.

12. Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy.

13. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

14. Punkt spotkan- oznaczone miejsce przy dolnej stacji wyciągu Krasnal, gdzie rozpoczyna się i koczy lekcja.

 

§2 Postanowienia ogólne dotyczące świadczonych Usług

 

15. Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej Usługodawcy jest nauka jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardzie.

16. Szczegóły dotyczące Usług zamieszczone na stronie www.szkolakrasnal.pl mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

17. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów Regulaminu, a w przypadku osób małoletnich przez jego przedstawicieli ustawowych.

18. Umowa o Świadczenie Usługi może zostać zawarta poprzez Rezerwację online, rezerwację telefoniczną lub bezpośrednio w Lokalu.

19. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapłata całości ceny przed co najmniej 15 minut przed jej rozpoczęciem.

20. Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie.

21. W przypadku opóźnienia w realizacji Usługi powstałych ze strony Usługobiorcy, Usługa nie podlega przedłużeniu i kończy się o ustalonym przez strony przed jej rozpoczęciem terminie.

22. Realizacja Usługi ma miejsce na terenie wyciągu narciarskiego Krasnal, Szczyrk Mountain Resort lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą.

23. Na terenie wyciągu narciarskiego Krasnal lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej mogą obowiązywać odrębne regulaminy, których postanowienia także wiążą Usługobiorcę niezależnie od niniejszego Regulaminu.

24. Usługa składa się z jednej lub więcej Lekcji. Każda Lekcja trwa 55 min. W przypadku dwóch lub więcej Lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość Usługi stanowi suma Lekcji.

25. Lekcja rozpoczyna się i kończy przed Lokalem Usługodawcy lub w Punkcie Spotkań.

26. Z Usługi może skorzystać osoba pełnoletnia lub małoletnia za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). W przypadku zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi przez osobę będącą faktycznym opiekunem (wychowawcę, nauczyciela, opiekuna, członka rodziny) przyjmuje się, że ten posiada zgodę przedstawiciela ustawowego małoletniego.

27. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie małoletniego po skończeniu zajęć przed Lokalem Usługodawcy lub w Punkcie Spotkań.

28. Każdy korzystający z Usługi powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski.

29. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

30. Instruktor może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku, gdy korzystający z Usługi jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.

31. Każda Usługa rozpoczyna się rozgrzewką. W przypadku odmowy uczestnictwa w rozgrzewce, Instruktor może odmówić dalszej realizacji Usługi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.

32. Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.

33. Nauka jazdy na nartach i snowboardzie prowadzona jest na podstawie systemu szkolenia Szkoły Krasnal przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

34. Godziny pracy Lokalu w sezonie zimowym: 9.00 - 20.00 lub w godzinach wywieszonych na drzwiach Lokalu.

 

§3 Rezerwacja Usługi

 

35. Rezerwacji którejkolwiek z Usług oferowanych przez Usługodawcę można dokonać wyłącznie osobiście w Lokalu, telefonicznie bądź poprzez Rezerwację online na stronie internetowej www.szkolakrasnal.pl lub www.eszczyrk.com.pl poprzez wpłacenie zaliczki za pomocą serwisu PayU.

36. Rezerwacji osobiście w Lokalu dokonuje się poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi oraz poprzez opłacenie w wysokości całości kwoty za zarezerwowaną Usługę. W przypadku niestawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz, której Usługa miała być świadczona, na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia świadczenia Usługi zgodnie z dokonaną Rezerwacją, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanej zapłaty.

37. Rezerwacji online można dokonać na stronie www.eszczyrk.com.pl lub www.szkolakrasnal.pl, wpłacając zadatek za zarezerwowaną Usługę. Całość kwoty należy opłacić w Lokalu, najpóźniej na 15 min przed rozpoczęciem Usługi. W przypadku niestawienia się na umówioną godzinę zadatek przepada.

38. Rezerwacji telefonicznej można dokonać poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi. Poprzez dokonanie Rezerwacji telefonicznej nie dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi między Usługodawcą i Usługobiorcą. Do zawarcia opisanej w zdaniu poprzedzającym Umowy dochodzi w Lokalu. Osoba dokonująca Rezerwacji telefonicznie jest zobowiązana stawić się w Lokalu nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.30 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu i na miejscu zawrzeć Umowę o Świadczenie Usługi z zastrzeżeniem §5 ust. 1. W przypadku niestawienia się w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Usługodawca jest uprawniony do anulowania Rezerwacji. W momencie zawierania Umowy o Świadczenie Usługi należy zapłacić całość ceny.

39. Usługobiorca ma prawo do zmiany terminu Lekcji nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.30 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu. Zmiany terminu lekcji można dokonać osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii.

40. Usługobiorca, który dokonuje Rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Rezerwacji osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Rezerwacji przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Rezerwacji oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej dokonanie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.
41. W przypadku odwołania zajęć z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, Usługobiorcy przysługuje zwrot wpłaconych środków lub przeniesienie terminu rezerwacji na inny dogodny termin.

 

§4 Zawarcie Umowy na odległość o Świadczenie Usługi z Konsumentem

 

42. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do zawarcia Umowy z Konsumentem poprzez Rezerwację online.

43. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi z Konsumentem następuje w chwili wysłania formularza Rezerwacji online. Po jego otrzymaniu Usługodawca przesyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi na adres e – mail Konsumenta.

44. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi poprzez Formularz następuje po wypełnieniu łącznie wszystkich poniższych czynności:

a. zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności HSKI Andrzej Hyc,

b. wypełnieniu Formularza (korzystanie z Formularza ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą dokonania Rezerwacji za jego pośrednictwem),

c. otrzymaniu potwierdzenia dokonania Rezerwacji, na adres e – mail Konsumenta bądź telefonicznie,

45. Do momentu kliknięcia pola „Rezerwacja” Konsument ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie www.szkolakrasnal.pl). W Formularzu niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

46. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi na odległość wiąże się z koniecznością uiszczenia całości ceny z tytułu Umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

47. Płatność odbywa się w Lokalu Usługodawcy gotówką. Płatność należy uregulować nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.30 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu.

48. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w pkt. 7 Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi.

49. W przypadku wpłacenia zadatku podczas dokonywania czynności Rezerwacji Usługobiorca ma prawo anulować Rezerwację osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii, nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.30 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania Umowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku.

50. W przypadku rozwiązania Umowy, przy zachowaniu terminu zgodnie z ust. 9, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty.

51. Usługobiorca ma prawo do zmiany terminu Lekcji nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.30 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu. Zmiany terminu lekcji można dokonać osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii.

52. Usługobiorca, który zawiera Umowę o Świadczenie Usługi czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Umowie oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.
53. Wszelkie roszczenia i zobowiązania, w tym wskazane w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta powstają wyłącznie i bezpośrednio między Konsumentem a Usługodawcą. Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu składane jest Usługodawcy wysyłając oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

54. W przypadku gdy Umowa o Świadczenie Usługi, ma być wykonywania przez Usługodawcę przed upływem 14 dni od dnia dokonania Rezerwacji, warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę jest złożenie przez Konsumenta, oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym żądam natychmiastowego rozpoczęcia wykonywania umowy o świadczenie usługi, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że utracie moje prawo do odstąpienia od powyższej umowy”.

 

§5 Ceny

 

55. Zamieszczone na stronie www.szkolakrasnal.pl oraz www.eszczyrk.com.pl ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.

56. Na życzenie Usługobiorcy do zamówionych Usług wystawiamy fakturę.

§6 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

57. Administratorem danych osobowych jest Pokoje Gościnne Porębski Grzegorz ul. Narciarska BN, 43-370 Szczyrk, NIP: 937-271-85-72.

58. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Ochrony Danych Osobowych Pokoje Gościnne Porębski Grzegorz, która dostępna jest na stronie www.eszczyrk.com.pl oraz www.szkolakrasnal.pl

 

§7 Postanowienia końcowe

 

59. Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą przesyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie.

60. Usługobiorca nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych www.szkolakrasnal.pl oraz www.eszczyrk.com.pl w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

61. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści Regulaminu.

62. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 roku.

Możesz u nas korzystać z dwóch wyciągów:

  • wyciąg Krasnal - jest to idealny wyciąg wyposażony w sztuczne naśnieżanie, na którym możesz rozpocząć swoją przygodę z nartami. Wyciąg i stok pozwoli Ci na opanowanie podstawowych zasad poruszania się na nartach zarówno samodzielnie jak i pod okiem profesjonalnych instruktorów. Wyciąg działa do późnych godzin wieczornych na co pozwala sztuczne oświetlenie znajdujące się na stoku. Codziennie trasa jest przygotowywana przez ratraki co pozwoli Ci na czerpanie maksymalnej przyjemności z jazdy na nartach
  • wyciąg Skrzat - wyciąg talerzykowy pozwalający na dalsze szlifowanie kunsztu narciarskiego. Położony tuż obok wyciągu Krasnal jest alternatywą dla osób, które chcą korzystać z jednego biletu na dwóch różnych wyciągach. Trasa tak jak na stoku Krasnal zawsze odpowiednio przygotowana, wyposażona w sztuczne naśnieżanie jest również świetnym miejscem do nabywania nowych umiejętności narciarskich.

 

szkola-krasnal-wyciag-2szkola-krasnal-wyciag-3

Nie ma na co czekać!

Zadzwoń i zarezerwuj lekcję

Zadzwoń i zarezerwuj lekcję